GDPR Enboms Fastighetsbyrå

  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hantera

  1. INLEDNING OCH SYFTE

  Syftet med denna policy är att säkerställa att Enboms fastighetsbyrå AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

   

  2. TILLÄMPNING OCH REVIDERING

  Bolaget ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av bolaget minst en gång per år och uppdateras vid behov. Bolaget är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk. Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

   

  3. ORGANISATION OCH ANSVAR

  Bolaget har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Styrelsen får delegera ansvaret och implementationen till lämplig. Alla styrelsemedlemmar ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

   

  4. BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR

  Begrepp

  Betydelse

  Personuppgift

  En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

  Registrerad

  Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som

  direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett

  register.

  Personuppgiftsbehandling

  En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter - oberoende av om de utförs automatiserat eller ej - såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

   

  5. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

  • Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

  o Laglighet
  o Ändamålsbegränsning
  o Uppgiftsminimering
  o Korrekthet
  o Lagringsminimering
  o Integritet och konfidentialitet

  • Vårt utskicksregister dokumenteras och uppdateras löpande
  • Foto och information om fastigheter, som läggs ut på vår hemsida, behandlas enligt GDPR
  • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter sker årligen
  • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till styrelsen, som utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar ska anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
  • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid utveckling av Itlösningar och tjänster.

  Denna policy antogs 2018-04-25

  Kontakta oss när du ska sälja eller köpa

  Vi är mäklare och vi åtar oss försäljning av hus, villor, fritidshus, bostadsrätter.
  Vårt upptagningsområde är Kalix, Haparanda, Överkalix, Töre med flera orter i Norrbotten.

  © 2024 Enboms fastighetsbyrå All Rights Reserved.