Hoppa till innehåll

GDPR Enboms Fastighetsbyrå

1. INLEDNING OCH SYFTE
Syftet med denna policy är att säkerställa att Enboms fastighetsbyrå AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

2. TILLÄMPNING OCH REVIDERING
Bolaget ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av bolaget minst en gång per år och uppdateras vid behov. Bolaget är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk. Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

3. ORGANISATION OCH ANSVAR
Bolaget har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Styrelsen får delegera ansvaret och implementationen till lämplig. Alla styrelsemedlemmar ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4. BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR
Begrepp
Betydelse
Personuppgift
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad
Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som
direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett
register.
Personuppgiftsbehandling
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

5. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
o Laglighet
o Ändamålsbegränsning
o Uppgiftsminimering
o Korrekthet
o Lagringsminimering
o Integritet och konfidentialitet

Vårt utskicksregister dokumenteras och uppdateras löpande
Foto och information om fastigheter, som läggs ut på vår hemsida, behandlas enligt GDPR
Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter sker årligen
Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till styrelsen, som utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar ska anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid utveckling av Itlösningar och tjänster.
Denna policy antogs 2018-04-25